نوشته‌ها

می خواهی میلیونر اینترنتی بعدی تو باشی؟ این ماسک را بزن

تصور کن

ماسکی وجود داشت که اگر آن را روی صورتت می گذاشتی می توانستی دنیا را طور دیگری نگاه کنی.

ادامه مطلب …