نوشته‌ها

اصول تبلیغ نویسی برای کر و لال ها

من که کر و لال نیستم آیا این مقاله بدرد من می خورد؟

اگر اطمینان داری که نیستی بله بدردت نمی خورد اما سوال من اینجاست: از کجا مطمئن هستی که نیستی؟

ادامه مطلب …