چطور با این عادت مهم یک تبلیغ نویس حرفه ای و ثروتمند شویم

بی تردید هیچ تبلیغ نویس حرفه ای در دنیا وجود ندارد که ثروتمند نباشد. چون یک تبلیغ نویسی حرفه ای می تواند هر چیزی را به هر کسی بفروشد و قانون ثروتمند شدن این است که بیشترین حجم فروش و سود را داشته باشی.

۳ مشکل رایج در تبلیغ نویسی که احتمالا انجام می دهی

من عاشق تبلیغ نویسی هستم به همین خاطر هر جایی که می روم سعی می کنم به تبلیغاتش نگاه کنم.

چطور تبلیغ نویسی به من کمک کرد به جای دیوار پل بسازم

جمله‌ی مشهوری از نیوتون است که در آن چنین عنوان می کند:

با این روش از فلج شدن ذهنت هنگام تبلیغ نویسی جلوگیری کن

قطعا بسیار پیش آمده هنگام تبلیغ نویسی احساس کنی ذهنت خشک شده است و ساعت ها به صفحه سفید مانیتور خیره مانده باشی.

چطوری با تبلیغ نویسی فرصت تلخ را به شیرین تبدیل کنیم

تبلیغ نویسی فرصت روشی است که می توانی هر چیزی را تبدیل به یک فرصت یا موقعیت عالی کنی.

هیج پیامکی نفرست مگر اینکه اینطور تبلیغ نویسی پیامک میکنی

تبلیغ نویسی پیامک چیزی است که تقریبا تمام مردم اشتباه انجام می دهند حتی کسانی که تبلیغات یا بازاریابی آموزش می دهند.

آیا تو هم این اشتباهات فاحش را در تولید محتوا می کنی؟

به احتمال ۹۹٪ بدون اینکه حتی متوجه باشی این اشتباهات فاحش را در تولید محتوا می کنی. اشتباهاتی که حتی با علاقه انجام می دهی.