هنر تبلیغ نویسی و علم روانشناسی را در هم آمیخته ایم

اگر ما نتوانیم فروشت را افزایش دهیم، چه کس دیگری خواهد توانست؟