مشتریان ایده آل و سرمایه دار به جای مشتریان معمولی و دردسر ساز

کمک می کنیم مشتریانی وفاداری را بدست بیاوری که بیشترین سود را برایت می سازند