سلام دوست من

می دانم تبلیغ نویسی دنیایی بی حد و مرز است و هر چه بیشتر درباره آن بخوانی بیشتر شیفته آن می شوی.

از این قسمت می توانی سوالی که در زمینه تبلیغ نویسی داری را مطرح کنی تا تیم ما آن را بررسی کند و در نهایت پاسخ آن را بصورت یک مقاله کامل در سایت منتشر کند.